Martti Muukkonen, TM

martti.muukkonen@joensuu.fi

http://cc.joensuu.fi/~muukkone

p. 013-251 2720, 0400-90 51 59

Uskonnonsosiologian kurssi 560238 2OV

29.9. - 15.12.1999 ke 14-16 P231

29.9. Orientaatio

 

Uskonto tutkimuskohteena

- Uskonnon määritelmiä

- nominaalimääritelmä = tuntematon sana määritellään tunnetun kautta

- eri kielikuvat dominoivat määritelmää

- reaalimääritelmä = tosi väite todesta asiasta

- verifioitavuusongelma: mikä on totta yhteiskunnassa?

- yleistysongelma: miten yleispätevä määritelmä on?

- epäempiirisiä

- funktionaaliset määritelmät

- ostensiivinen määritelmä = osoittaa esine, jota sana merkitsee

- uskonnon kohdalla ongelma on siinä, että uskonnot poikkeavat toisistaan suuresti

- uskonto = uskoa yliluonolliseen?

- uskonto = pyhä yhteisössä?

- uskonto = perimmäisen huolen kohde?

- uskonto = institutionaalistunut maailmankatsomus/selitys?

- religio-sanan merkitys

- alkuperä arvailujen varassa

- Cicero: religio <- relegere = lukea, käydä tarkasti läpi

- Lactatius: religio <- religare = sitoa

- nykyaikana ehdotettu myös: re-li-gio ¹ neg -leg-ere = laiminlyödä

- merkityksiä:

- vala, pyhä velvollisuus

- hurskaus, jumalanpalvelus

- eri kirkkokunnat (1500 luvulta)

- eri uskontokunnat (1800-luvulta)

- ero magiaan:

- uskonnossa ihminen alistuu

- magiassa ihminen alistaa

- Mahdollisia synteesejä

- Jung: arkkityypit = kollektiivisen alitajunnan symbolit, jotka tulevat esiin riiteissä

- Wittgenstein: perhekaltaisuudet

- uskonnon syntyteoriat

- evolutionistiset teoriat

- E.B.Tylor: uskonto kehittynyt animismista

- James Frazer: uskonto kehittynyt magiasta

-W. Schmidt: alkumonoteistinen teoria

- funktionalistiset teoriat

- Bronislaw Malinowski

- A.R. Radcliffe-Brown

- mikä on uskonnon funktio ao. yhteiskunnassa?

 

Uskonnonsosiologia tieteenä

- Allardt: "Uskonnonsosiologia tutkii uskonnon ja yhteiskunnan muiden lohkojen tai uskonnollisen ja maallisen käyttäytymisen riippuvuussuhteita."

- Turner & Killian: "The subject matter of sociology, simply stated, is the human group." -> uskonnollisten yhteisöjen dynamiikka.

- Tasot

- yhteiskunta

- uskonnon ja yhteiskunnan suhteet

- uskonnon ja kulttuurin suhteet

- organisaatio

- uskonnolliset organisaatiot

- yksilö

- uskonnollisuus

- Näkökulmat

- rakenne

- miten ihmiset liittyvät yhteen (mm. kompositio)

- instituutiot

- sosiaaliset normit

- symboliympäristöt

- maailman hahmottaminen symbolien kautta

 

Lähitieteet

- Uskonnonsosiologia on sosiologian, uskontotieteen ja teologia välissä oleva tieteidenvälinen tutkimuskenttä

- teologiassa osa käytännöllistä teologiaa (yleinen käytännöllinen teologia, uskonnonsosiologia, uskonnonpedagogiikka), kirkkososiologia termi johtuu luterilaisen kirkolliskokouksen rahoittamasta lahjoitusprofessuurista

- sosiologiassa liittynyt pitkälti uskonnollisten liikkeiden ja uskonnollisuuden tutkimukseen, klassikot esittivät myös kokonaisteorioita

- uskontotieteessä keskustelunäkökulma on pääasiassa sosiaaliantropologinen

- vanha vitsi sosiologian ja antropologian erosta: sosiologia tutkii meitä ja antropologia niitä

- Muita lähitieteitä

- uskontoantropologia

- uskontopsykologia

- sosiolingvistiikka (uskonnollinen kieli)

- uskontomaantiede

- kolmannen sektorin tutkimus (joukossa paljon uskonnollispohjaisia organisaatioita)