Uskonnonsosiologian kurssi 560238 2OV

29.9. - 15.12.1999 ke 14-16 P231

 

6.10. Uskonnollisuuden dimensiot

Auguste Comte (1798-1857)

- Sosiaalisen ja intellektuaalisen kehityksen kolme vaihetta

1. uskonnollinen

2. metafyysinen

3. tieteellinen

- Jaottelua soveltanut maailmankuvatutkimuksessa Ilkka Niiniluoto Tiede, filosofia ja maailmankatsomus 1984, 79-83). Tyypillinen loogisen empirismin ilmaus. Maailamnkuva on

1. tieteellinen, kun se ilmaistaan teesein, jotka on koottu ja selitetty tieteellisin argumentein

2. uskonnollinen, kun argumentit perustellaan uskonnollisilla teksteillä tai kokemuksilla

3. metafyysinen, kun se ilmaistaan filosofisin argumenteinilman empiiristä verifiointia

- Nuorten uskonnollisuuden tutkimuksessa soveltanut Helena Helve

- Nuorten maailmankuva 1987; Arvot, maailmankuva, sukupuoli 1997

- tuloksena se, että edellämainitut aspektit ilmenevät rinnakkain

 

Clock Charles Y. & Stark Rodney

- Religion and society in tension, 1969

- elämyksellinen ulottuvuus

- uskonnollist tunteet ja kokemukset tuonpuoleisesta

- ideologinen ulottuvuus

- uskon käsitykset

- rituaalinen ulottuvuus

- muodollinen ja julkinen uskonnonharjoitus

- yksityinen spontaani uskonnonharjoitus

- periaatteessa alisteinen varsinaiseen uskoon nähden

- tiedollinen ulottuvuus

- uskonnollinen tieto, jota uskonnolliset laitokset odottavat jäseniltään

- nivoutuu ideologiseen ulottuvuuteen

- seuraamuksellinen ulottuvuus

- palkinnot

- velvollisuudet

- Mallia soveltanut Jouko Sihvo

- Uskonnollisuus ja kirkollisuus Suomessa 1979

- lisää uudeksi dimensioksi kirkollisuuden

- sosiaalistuminen kirkkoon

- Mallia kritikoinut Paavo Seppänen

- Finland, a country of conformistic religion and secular protest of working class 1968, 30.

- em. faktorit korreloivat keskenään voimakkaasti

- esittää tilalle uskonnollisuuden vivahteita

- klassinen uskonnollisuus (ideologia, rituaalit, elämykset, tieto, seuraamukset)

- fundamentalismi (korostus synnissä, kääntymyksessä ym)

- kirkollisuus (arvostaa kirkkoa laitoksena)

 

Smart Ninian

- World Religions (Introduction)1989

1. käytännöllinen ja rituaalinen dimensio

- julkiset rituaalit (liturgia)

- yksityiset metodit ja hartaudenharjoitus (jooga, konteplaatio)

- Smart mainitsemien lisäksi mm. pyhiinvaellukset, käytöstavat (mm. riisumis- ja pukeutumisrituaalit), hyväntekeväisyys (liittyy eettiseen dimensioon), artefakien tuottaminen (liittyy materiaaliseen dimensioon)

2. kokemuksellinen ja emotionaalinen dimensio

- "ihmisten tunteet ja kokemukset ovat se ruoka jolla muita dimensioita ruokitaan" (1989,13)

- numinaalisuus (Rudolf Otto 1869-1937) = henkien pelokasta ja kiehtovaa kohtaamista

- mystiikka = sisäistä jumaluuden kaipuuta

- kääntymiskokemukset

- shamanistiset kokemukset

3. kertomuksellinen tai myyttinen dimensio

- luomiskertomukset ennen historiaa (mm. aitiologiset kertomukset)

- seminaaliset kertomukset joko historiassa tai ei historiassa (sankarit, tapahtumat, paikat)

- liittyvät usein riitteihin (vrt Ernst Cassirerin myytti-riitti-yhteys (Stensland Sigbjørn 1986: Ritus, Mythos, and Symbol in Religion. A Study in the Philosophy of Ernst Cassirer. Diss. Uppsala University 1987. Uppsala.)

4. opillinen dimensio

- intellektuaaliset maailmanselitykset

- viralliset dogmit

- Smartin mainitsemien lisäksi dogmien mahdollistamat tulkinnat

5. eettinen ja laillinen dimensio

- universaalit lait (mm. 10 käskyä)

- universaalit periaatteet (mm. kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky)

- Smartin mainitsemien lisäksi huomattava, että eettinen dimensio liitty käytännölliseen mm. laupeudentöissä ja muussa hyväntekeväisyydessä

6. sosiaalinen ja institutionaalinen dimensio

- uskonnollinen organisoituminen

- uskonnon ja yhteisön suhde

- karismaattinen ja muu sakraali johtajuus

- Smartin mainitsemien lisäksi uskonnon vaikutus yhteiskunnan normeihin

7. materiaalinen dimensio

- rakennukset, taide, symbolit

- pyhät paikat (Jerusalem, Siinain vuori)

- Smartin mainitsemien lisäksi hartaudenharjoituksen apuvälineet (rukousnauha), kirjallisuus (Raamattu, virsikirja, hartauskirjallisuus)

- Smart on soveltanut paitsi uskontojen tutkimiseen myös nationalismiin ja marxilaisuuteen

- Smart erottelee kolme kehitysvaihetta:

- juuret (Mooses, Paavalin teologia)

- muotoutuminen (rabbiininen traditio temppelin hävityksen jälkeen, vanha kirkko)

- uudistuminen (uskonpuhdistus)

- Smart jakaa maailman kahdeksaan blokkiin

- jälkikristillinen länsi

- kristillisyys

- ateistinen humanismi

- vieraantuminen uskonnosta

- Marxilainen blokki

- linkittyy edelliseen

- uskonto alistettu

- marxilaisuus virallinen uskonto

- Latinalainen etelä

- kombinaatio katolisuudesta, Iberian niemimaan perinteistä, kolonialismista ja paikallisista traditioista

- huom. lisämausteena nykyään voimakkaasti leviävä helluntailaisuus, jonka oletetaan ohittavan katolisuuden 10v kuluessa

- vanha Etelä-Aasia

- intialaisiin uskontoihin pohjautuva alue

- muslimivähemmistöjä

- vanha Itä-Aasia

- kiinan uskontoihin pohjautuva alue paikallisin variaatioin (Japanin shintolaisuus)

- Islamin puolikuu

- islamilaisen kulttuurin alue

- vähemmistöt

- Tyynen meren pienet kulttuurit

- Amerikan intiaanikulttuurit

- musta Afrikka

- klassiset afrikkalaiset kulttuurit

- lähetysuskonnot

- uudet uskonnolliset liikkeet

 

Helmer Ringgren

- Uskonnon muoto ja funktio 1972

- Jaottelu

- uskonnon käsityssisältö

- voimausko ja jumalausko

- maailmanjärjestys

- ihmiskäsitys

- uskonnoliinen käyttäytyminen

- uhri

- kulttinäytelmä

- siirtymäriitit

- kultin psykologiset ja sosiaaliset funktiot

- uskonnon psykologiset tekijät

- uskonnon omaksuminen

- kääntymys

- uskonnollisen kokemuksen tyypit (primääri - kokemus, uskonto keskeistä elämässä; sekundääri - kokemus, uskonto ei keskeinen; tertiääri - ei kokemusta, uskonto ei keskeinen)

- uskonto eri ikäkausina

- uskonto ja yhteiskunta

- uskonnolliset yhteisömuodot

- uskonnon funktio yhteiskunnassa

- uskonto ja perhe

- uskonto ja valtio

- uskonto ja talous

- uskonto ja yhteiskuntaluokka

- Rnggren käsittelee lisäksi teemaa kuinka uskonto muttuu

- historiallinen kehitys

- henkilökohtainen panos

- sekuiarisoituminen

- synkretismi