Katekismusluennot uskontunnustukseta Muukkonen: "Minä..."

Minä...

Apostolinen uskontunnustus alkaa sanalla ”minä.”

Nikean uskontunnustus alkaa sanalla ”me.”

Mitä me oikeastaan tarkoitamme kun puhumme minästä ja meistä?

Minä ja me – miten ihmisen identiteetti muodostuu?

Uusien sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa identiteetillä on kolme eri merkitystä: yksilöidentiteetti, kollektiivinen identiteetti ja julkinen identiteetti.

Yksilön identiteetti

Eri tutkimussuunnissa ihmisen identiteetin muodostuminen nähdään eri tavoin.

Ainutlaatuinen yksilö vs. yhteisön tuote

Materiaalisuus vs. henkisyys

Identiteetin muodostuminen

Oikeastaan Platonia lukuun ottamatta edelliset teoriat lähtevät siitä, että ihmisen identiteetti ei ole jatkuvasti sama. Jopa Aristoteles ajatteli, että ihminen kasvaa kohti sitä, mikä hänen tulisi olla

Kaikissa muissa teorioissa ihmisen identiteetti muodostuu jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa.

Usein identiteetin kehittyminen liitetään nuoruuden kasvuprosessiin, jota James Marcia kuvaa Eriksonin pohjalta nelivaiheisena prosessina:

Nuorisotutkimuksessa on usein käytetty Karl Mannheimin ajatusta identiteettiä määrittävästä sukupolvikokemuksesta:

Kollektiivinen identiteetti

Ihminen on laumaeläin ja hänellä on luontainen taipumus tehdä rajauksia.

Kollektiivisella identiteetillä tarkoitetaan sitä, millaisena ryhmä näkee itsensä.

Kollektiiviseen identiteettiin kuuluu erottelu meihin ja muihin. Mitä tiiviimpi ryhmä on, sitä voimakkaammin se tekee tätä erottelua.

Ihmisellä on useita ryhmäidentiteettejä jotka ovat osin sisäkkäisiä (rajamäkeläinen, nurmijärveläinen, suomalainen, eurooppalainen) ja osin erillisiä (Lions, insinööri, eläkeläinen, kristitty)

Sosiaalisten liikkeiden tutkija Alberto Melucci on korostanut, että ryhmäidentiteetit eivät ole staattisia vaan niitä neuvotellaan ryhmän tai liikkeen sosiaalisten suhteiden mukaan.

Identiteettiin vaikuttavat jäsenten koostumus, ryhmän ideologia ja ryhmän missio. Voidaan jopa sanoa, että nämä ovat ryhmien suhteen vain analyyttisiä erotteluita. Useimmiten ne ovat enemmän tai vähemmän päällekkäisiä riippuen ryhmän intensiteetistä. Poliittinen yhden asian liike on huomattavasti intensiivisempi kuin vaikkapa kansalaisopiston käsityöpiiri.

Melucci toteaa myös, että sosiaaliset liikkeet syntyvät usein identiteettien puolustamiseksi.

Julkinen identiteetti

Julkinen identiteetti on kollektiivisen identiteetin vastakohta: se määrittää miten muut näkevät ryhmän ja sen jäsenet.

Mainonnassa puhutaan usein brändeistä, jotka ovat yhdenlaisia julkisia identiteettejä.

Julkinen identiteetti voi poiketa hyvinkin paljon kollektiivisesta identiteetistä ja olla hyvin erilainen eri ulkopuolisten ryhmien parissa:

Esimerkiksi helluntaikirkon julkinen identiteetti on hyvin erilainen ateistien, luterilaisten tai muiden vapaakirkollisten parissa.

Julkinen identiteetti vaikuttaa kollektiiviseen identiteettiin samalla tavoin kuin yksilön identiteetti muotoutuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kristillinen identiteetti

Apostolisen uskontunnustuksen minä on saanut rinnalleen Nikean tunnustuksen me.

Uskontunnustuksen seuraava sana uskon ja uskomme viittaavat siihen, että kristityn identiteetti on toisaalta yksilöllinen uskonratkaisu on henkilökohtainen – ja toisaalta kollektiivinen – uskontunnustus on kirkon yhteinen tunnustus.

Uskontunnustuksen minä viittaa siihen, että on olemassa myös sinä.

Psalmeissa sinä on hyvin usein Jumala, jonka kanssa ihminen on vuoropuhelussa.

Sinä viittaa myös siihen, että toinen on erillinen minusta. Se voi tarkoittaa vierautta tai toiseutta mutta se voi tarkoittaa myös kumppanuutta, on me.

Me viittaa kollektiiviseen identiteettiimme kristittyinä.

Usein se viittaa siihen pieneen kristittyjen ydinryhmään, jonka jäseniä olemme. Pietismi on käyttänyt niistä nimitystä ecclesiola in ecclesia – pikkukirkko kirkon sisällä.

Tarvitsemme näitä pieniä ryhmiä identiteettimme ylläpitämiseksi.

Pienryhmä ei kuitenkaan ole koko kristillinen kirkko

Katolisella kirkolla laajan ryhmäidentiteetin muodostajana toimii paavi, luterilaisilla ei tällaista ole.

Me tuo eteemme myös he

Kristillisen uskon kannalta ei ole he –ryhmää vaan kaikki ovat samalla tavoin turmeltuneita Jumalan kuvia

On olemassa vain yksi me –ryhmä: me syntiset. Kun jäljempänä uskontunnustuksessa tunnustamme uskovamme syntien anteeksiantamukseen, tunnustamme itse kuuluvamme tähän syntisten ryhmään.